Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

 

amelyben tájékoztatom, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybevevőjét a webhelyünk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1.      Milyen alapelveket követünk az adatkezelés során?

 

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezelem.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölöm, vagy helyesbítem.
 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm, rögzítem, rendszerezem, tárolom és felhasználom.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom a figyelmét, illetve bizonyos esetekben a személyes adatainak kezeléséhez nekem, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, ilyen például a honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága, illetve a pénzügyi kötelezettségek teljesítése, számlakibocsátás.

2.      Ki vagyok?

 

 • Név: Böröcz Petra Erzsébet egyéni vállalkozó
 • e-mailcím: borocszpetra@gmail.com
 • Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 71. as. 3.
 • Adószám: 68466912-1-42
 • Nyilvántartási szám: 51787288
 • Levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 71. as. 3.

3.      Tárhely szolgáltatónk:

 • Cégnév: C-Host Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
 • Adószám: 23358005-2-43
 • Közösségi adószám: HU23358005
 • Cégjegyzékszám: 01-09-961790
 • Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29

4.      További adatfeldolgozók

Az adtok kezelése során, ügyfeleink szinvonalas és törvényben meghatározott köteleteségeinek érdekében, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe

4.1.  IT szolgáltatás, Webhely karbantartás

 • Név : Fábián Gábor Szilárd EV
 • Cím: 9012 Győr, Hegyalaja utca 129.
 • e-mail cím: info@serverity.hu

4.2.  Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás, bankkártyás fizetés

4.3.  Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás, online számlázó rendszer

4.4.  Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás, könyvelés

 • Név :
 • WEB:
 • e-mail cím:

 

 

 

5.      A kezelt adatok részletes felsorolása

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Cél Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása Weblap működésének biztosítása, látogatottság mérése, rosszindulatú tevékenység beazonosítása jogos érdek IP cím, operációs rendszer és böngésző típusa, meglátogatott oldalak és annak adatai 1 hónap
Regisztráció a honlapon Vásárolt szolgáltatások nyilvántartása hozzájárulás Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév, Telefonszám, Város, Irányítószám Utca, házszám, adószám, Felhasználónév, Email regisztráció törléséig, hozzájárulás visszavonásáig
Hirlevél szolgáltatás Kapcsolattartás, akciókról, új szolgáltatásokról értesítés hozzájárulás e-mail cím leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás vásárlói szokások elemzése alapján direkt megkeresés üzletszerzés céljából hozzájárulás Név, e-mail cím leiratkozásig
Ügyintézés, panasz Észrevételre, panaszra, reklamációra válaszadás jogi kötelezettség teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

egyéb személyes üzenet

5 év

 

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, vásárolno szeretnének. A regisztráció, illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az borocszpetra@gmail.com e-mail, illetve a fenti postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

6.      Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésemra, a regisztráció illetve a kurzus vásárlása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének, illetve  helyes számla kiállításának.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállalom, azonban felhívom a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségem teljesítése, vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetek.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el, vagy weblapomat támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölöm, hozzáférését a fizetős tartalmakhoz felfüggesztem, illetve – szükség esetén – megőrzöm azokat a polgári jogi felelősség megállapításának, vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

7.       Mit kell tudni a hírlevél célú adatkezelésünkről?

 

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával, vagy később, hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassam. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából kezelem és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldök és/vagy hírlevelet továbbítok (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a hírlevél tekintetében külön is megadhatja illetve azt ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk.

8.      Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Külföldre nem továbbítok adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

9.      Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általam kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 • Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adok az Ön általunk kezelt, illetve az általam – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról.  Amennyiben ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adom meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzám. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltem vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítem, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítem, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közölöm az elutasítás indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom és a döntésemről Önt írásban tájékoztatom. Amennyiben az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetem, és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésemmel nem ért egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeimen.

10.  Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

11.  Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a:

*.bpflamenco.hu

weboldalon történik.

Budapest 2020.02.15